Chào mừng đến website www.cinde.com.vn

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán: tải về toàn văn

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán: tải về toàn văn

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán: tải về toàn văn

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán: tải về toàn văn

Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán: tải về toàn văn