Chào mừng đến website www.cinde.com.vn

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán: tải về toàn văn

Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán: tải về

Báo cáo tài chính Quý 4 - 2012: tải về

Báo cáo tài chính Quý 3 - 2012: tải về

Báo cáo tài chính bán niên 2012 đã soát xét: tải về