Chào mừng đến website www.cinde.com.vn

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý II: tải về

Báo cáo tài chính Quý I: tải về

Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán: chi tiết tải về

Giải trình báo cáo tài chính năm 2010 do biến động kết quả kinh doanh: tải về

Báo cáo tài chính quý IV: tải về

Giải trình báo cáo tài chính quý IV  do biến động kết quả kinh doanh: tải về

Báo cáo tài chính Quý III: tải về