Chào mừng đến website www.cinde.com.vn

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý III: tải về

Báo cáo tài chính Quý II: tải về

Báo cáo giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm: chi tiết tải về

Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét: tải về

Báo cáo tài chính Quý I: tải về

Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán: chi tiết tải về

Báo cáo tài chính Quý IV: tải về