Chào mừng đến website www.cinde.com.vn

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014: chi tiết tải về

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014: chi tiết tải về

Báo cáo tài chính bán niên 2014 đã soát xét: toàn văn báo cáo tải về

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014: chi tiết tải về

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014: chi tiết tải về