Chào mừng đến website www.cinde.com.vn

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2005: tải về

Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán: tải về toàn văn

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015: chi tiết tải về

Báo cáo tài chính bán niên 2015 đã soát xét: toàn văn báo cáo tải về

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015: chi tiết tải về