Chào mừng đến website www.cinde.com.vn

Báo cáo tài chính 2005

Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán: tải về

Chi tiết các bảng biểu: tải về

Báo cáo tài chính Quý 3: tải về

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2005: tải về