Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán: chi tiết tải về

Giải trình báo cáo tài chính năm 2010 do biến động kết quả kinh doanh: tải về