Chào mừng đến website www.cinde.com.vn

Báo cáo tài chính 2013

Báo cáo tài chính Quý I năm 2013: chi tiết tải về

Báo cáo tài chính Quý II năm 2013: chi tiết tải về

- Báo cáo tài chính bán niên 2013 đã soát xét: Tải về

- Văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ BCTC soát xét: Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý III năm 2013: chi tiết tải về

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2013: chi tiết tải về