- Báo cáo tài chính bán niên 2013 đã soát xét: Tải về

- Văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ BCTC soát xét: Chi tiết