Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng & phát triển cơ sở hạ tầng ngày 09/3/2021 đã họp thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ: ngày 31/3/2021.

- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội: Trong khoảng thời gian từ 17-30/4/2021.

- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở văn phòng Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, địa chỉ: Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

- Các nội dung chi tiết khi có kế hoạch cụ thể Công ty sẽ gửi thông báo tới Quý cổ đông và cập nhật trên website.

link tải toàn văn NQ