In bài này

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng CID đã đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ với UBCKNN và đã được chấp thuận với phương án giao dịch mua cổ phiếu quỹ như sau:

1. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại: từ 7.000 - 66.000CP.
2. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Tăng lợi nhuận trên một cổ phiếu, gia tăng giá trị cổ phiếu của các cổ đông trên thị trường chứng khoán.
3. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn thặng dư vốn.
4. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 25/10/2013 đến ngày 22/11/2013.
5. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh.
6. Nguyên tắc xác định giá: Giá dự kiến từ 4.000đ – 6.000đ/CP
7. Số lượng đặt mua hàng ngày: 2.000-3.300CP
8. Giá (khoảng giá): Từ 4.000đ – 6.000đ/CP
9. Tên công ty chứng khoán chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Chi nhánh Hải Phòng - Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn.
+ Địa chỉ: Số 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng.
+ Điện thoại: 031.3569123
+ Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C400569

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng xin trân trọng thông báo!