Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng CID đã đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ với UBCKNN và đã được chấp thuận với phương án giao dịch mua cổ phiếu quỹ như sau:

1. Số lượng cổ phiếu qũy tối thiểu và tối đa dự kiến mua lại: 1.000 - 11.000CP.
2. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.
3. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 15/11/2014 đến ngày 15/12/2014.
4. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.
5. Nguyên tắc xác định giá: theo giá trị trường tại thời điểm giao dịch dựa trên Quy chế giao dịch của Sở GDCKHN.
6. Giá (khoảng giá): Từ 4.500đ – 5.500đ/CP
7. Tên công ty chứng khoán chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Chi nhánh Hải Phòng.

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng xin trân trọng thông báo!