Chào mừng đến website www.cinde.com.vn

Đại hội cổ đông 2012

THÔNG BÁO
"V/v trả cổ tức năm 2011"


Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cở sở hạ tầng thông báo tới các quý vị cổ đông về việc trả cổ tức năm 2011 bằng tiền như sau:
Tên TCPH:    Công ty cổ phần xây dựng & phát triển cơ sở hạ tầng (CID)
Tên chứng khoán:     Cổ phiếu CTCP Xây dựng và Phát triển cở sở hạ tầng
Mã chứng khoán:      CID
Loại chứng khoán:    Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:        10.000 đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức:    5%/01 cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
Thủ tục thanh toán cổ tức:Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ mã chứng khoán CID có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 24/4/2012.
Ngày thanh toán cổ tức: Từ ngày 17/5/2012 (trong giờ hành chính)
+ Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cở sở hạ tầng. (Yêu cầu mang theo Chứng minh thư nhân dân)
Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trân trọng kính báo!

Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012

Đại hội cổ đông thường niên 2012 của CTCP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng được tổ chức vào ngày 08-4-2012 tại trụ sở CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, Cụm CN Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải phòng.
Số cổ đông tham gia đại hội gồm có 12 cổ đông và đại diện được ủy quyền. Tương ứng với số cổ phần nắm giữ 708.567/1.026.600 cổ phần biểu quyết, chiếm 69,02%. 
Sau khi thảo luận tại Đại hội, ĐHCĐ biểu quyết và đã thông qua Nghị quyết :
1.Thông qua Báo cáo thường niên và kết quả SXKD năm 2011 bao gồm:
- Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban giám đốc, do ông Trần Duy Hải – Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty trình bày.
- Báo cáo của Ban kiểm soát, do ông Đỗ Huy Số – Trưởng BKS trình bày
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 - Số liệu đã qua Kiểm toán độc lập của Công ty kiểm toán AISC, do ông Trần Duy Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày.
2. Thông qua cổ tức năm 2011.
- Cổ tức năm 2011 là 5%; sẽ tiến hành làm thủ tục trả cổ tức ngay sau khi ĐHCĐ kết thúc và dự kiến thanh toán bằng tiền mặt cho cổ đông trong tháng 5.
3. Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2012 
- Tổng doanh thu năm 2012:    30 tỷ
- Cổ tức:     Trên 10%
- Phương thức tạm ứng cổ tức: Tùy theo kết quả SXKD của từng Quý trong năm 2012, mức tạm ứng tối đa trong năm là 8% và có thể tiến hành tạm ứng trong Quý 3 hoặc Quý 4. ĐHCĐ giao cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể tạm ứng cổ tức.
Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên 2012 của CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực ngay khi thông qua và mọi sự thay đổi khác với Nghị quyết này đều phải được thông qua ĐHCĐ.
(download)

THÔNG BÁO

Đại hội cổ đông thường niên 2012

Tên TCPH: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (CID)

Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm - Lê chân - Hải Phòng.

Sàn giao dịch: HNX

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xây dựng và Phát triển cở sở hạ tầng

Mã chứng khoán: CID

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng

Xin thông báo đến Quý vị cổ đông v/v Đại hội cổ đông thường niên 2012 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ: 14h00' Chủ nhật ngày 08/4/2012

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, Đường Nguyễn Sơn Hà, Quận Lê Chân, Thành phố Hải phòng.

- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán CID có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 22/3/2012.

- Cổ đông tham dự mang theo CMND. Đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị mang theo Giấy uỷ quyền (download).

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng HCQT Công ty – ĐT 031.3870577 – Fax: 031.3870576

Thông báo này được đăng báo, công bố trên trang web của công ty và thay cho việc gửi giấy mời đến từng cổ đông.

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trân trọng kính báo!