Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012

Đại hội cổ đông thường niên 2012 của CTCP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng được tổ chức vào ngày 08-4-2012 tại trụ sở CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, Cụm CN Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải phòng.
Số cổ đông tham gia đại hội gồm có 12 cổ đông và đại diện được ủy quyền. Tương ứng với số cổ phần nắm giữ 708.567/1.026.600 cổ phần biểu quyết, chiếm 69,02%. 
Sau khi thảo luận tại Đại hội, ĐHCĐ biểu quyết và đã thông qua Nghị quyết :
1.Thông qua Báo cáo thường niên và kết quả SXKD năm 2011 bao gồm:
- Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban giám đốc, do ông Trần Duy Hải – Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty trình bày.
- Báo cáo của Ban kiểm soát, do ông Đỗ Huy Số – Trưởng BKS trình bày
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 - Số liệu đã qua Kiểm toán độc lập của Công ty kiểm toán AISC, do ông Trần Duy Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày.
2. Thông qua cổ tức năm 2011.
- Cổ tức năm 2011 là 5%; sẽ tiến hành làm thủ tục trả cổ tức ngay sau khi ĐHCĐ kết thúc và dự kiến thanh toán bằng tiền mặt cho cổ đông trong tháng 5.
3. Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2012 
- Tổng doanh thu năm 2012:    30 tỷ
- Cổ tức:     Trên 10%
- Phương thức tạm ứng cổ tức: Tùy theo kết quả SXKD của từng Quý trong năm 2012, mức tạm ứng tối đa trong năm là 8% và có thể tiến hành tạm ứng trong Quý 3 hoặc Quý 4. ĐHCĐ giao cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể tạm ứng cổ tức.
Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên 2012 của CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực ngay khi thông qua và mọi sự thay đổi khác với Nghị quyết này đều phải được thông qua ĐHCĐ.
(download)